LAXTHA 장비활용논문
상품배경지식
기초개념 이해  
  Home > 제품정보 > 근전도 > 근전도 분석 S/W
   
  EMG-Addon
  근전도 신호 분석에 있어 유용한 기능이 구현된 소프트웨어(Addon방식)
  상세 보기
 
   
   
   
  BatchPro-Addon
  대량의 데이터 신호처리를 자동 일괄처리하는 소프트웨어(Addon방식)
  상세 보기
 
   
   
   
 
   
  Copyright © LAXTHA Inc. All rights reserved.